Personal menu
Søg

Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
for selskabet Scanseason A/S, CVR-nummer 29606072,
Mosevej 9, 4700 Næstved, Danmark
Tlf. +45 55 78 18 00
E-mail: scanseason@scanseason.dk

 

1. INDLEDNING

1.1 For samhandel med Scanseason A/S med CVR-nummer 29606072 gælder følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for alle erhvervsaftaler, tilbud, salg og leverancer medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Køber og Scanseason A/S.

1.2 Hvor Scanseason A/S’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser ikke er dækkende for aftaler, tilbud, salg og leverancer af grafiske produkter, herunder men ikke udtømmende tryksager, produkter med individuelt tryk samt specielt fremstillede varer, gælder den grafiske branches almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med Købers handelsvilkår går Scanseason A/S’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.4 Scanseason A/S’ salgs- og leveringsbetingelser udgør sammen med Scanseason A/S’ tilbud og ordrebekræftelser samt opfordring til at gøre tilbud på www.scanseason.dk det samlede aftalegrundlag om Scanseason A/S’ salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Køber (”Aftalegrundlaget”). Købers indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt Scanseason A/S udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

1.5 Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

1.6 Scanseason A/S’ forbeholder sig ret til at benytte fremstillet kundeprodukter som reference.

F.eks. på udstillinger, messer og i kataloger. Scanseason A/S skal modtage skriftlig besked ved ordreafgivelse, såfremt dette ikke accepteres.

 

2. TILBUD, ORDRER OG ORDREBEKRÆFTELSER 

2.1 Priser i tilbud fra Scanseason A/S er baseret på de, på det givne tidspunkt, lønninger samt råvarepriser, og er kun bindende hvis Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra Scanseason A/S eller hvis en ordre er leveret til Køber uden fremsendelse af en ordrebekræftelse.

2.2 Købers eventuelle indkøbsbetingelser er uden retsvirkning, også selvom Scanseason A/S ikke udtrykkeligt har afvist dem.

2.3 Køber skal sende ordrer på produkter eller tilknyttede ydelser skriftligt til Scanseason A/S. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt eller tilknyttet ydelse: (1) Ordrenummer, (2) Varenummer, (3) Varebeskrivelse, (4) Mængde, (5) Pris, (6) Betalingsbetingelser, (7) Leveringsdato, (8) Leveringsadresse, (9) leveringsbetingelser.

2.4 Scanseason A/S tilstræber at sende ordrebekræftelse eller afslag af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser til Køber skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen af ordren. Bekræftelser og afslag af ordre skal være skriftlige for at binde Scanseason A/S.

2.5 Ved køb via webshoppen på www.scanseason.dk kan Køber se bort fra pkt. 2.3, og Køber modtager automatisk efter sin afgivne ordre en ordrebekræftelse fra Scanseason A/S.

2.6 Køber kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter eller tilknyttede ydelser uden Scanseason A/S’ skriftlige accept.

2.7 Hvis Scanseason A/S’ bekræftelse af en ordre på produkter eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Købers ordre eller Aftalegrundlaget, og Køber ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Køber meddele dette til Scanseason A/S skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Køber bundet af ordrebekræftelsen.

2.8 Repromateriale, tegninger, klicheer, fotoarbejde, film og lignende, som er blevet udarbejdet i forbindelse med en ordrer, bliver opbevaret for Købers regning og risiko, dog maksimalt 5 år efter sidste trykdato.

 

3. PRISER OG PRISREGULERING

3.1 Er andet ikke anført, er alle priser, herunder priser angivet på Scanseason A/S’ website eksklusive moms og gældende afgifter.

3.2 Den af Scanseason A/S på en ordrebekræftelse angivne pris er bindende medmindre den angivne pris åbenbart er fejlagtig.

3.3 Scanseason A/S tillægger alle ordrer et miljø- og administrationsbidrag på kr. 29,00 excl. moms

3.4 Scanseason A/S forbeholder sig retten til uden varsel at regulere priser.

3.5 Scanseason A/S tager forbehold for force majeure og alle andre forhold der ligger uden for vores kontrol, medmindre vi er pålagt heraf ifølge dansk lov.

 

4. BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betaling foretages via bankoverførsel, (ved denne betalingsform er du ikke dækket af indsigelsesordningen) såfremt andet ikke er særskilt skriftligt aftalt.

4.2 Fristen for rettidig betaling fremgår af faktura.

4.3 I tilfælde af Købers forsinkede betaling har Scanseason A/S ret til at opkræve et fast gebyr på kr. 310,00.

4.4 I tilfælde af Købers forsinkede betaling har Scanseason A/S krav på morarente, 1,5% pr. måned fra forfaldsdato og til betaling sker, samt rykkergebyr for tilsendelse af rykkerskrivelser og eventuelle inkassoomkostninger, såfremt sagen tages til inkasso.

4.5 Hvis Køber undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav herom, har Scanseason A/S ud over rente efter pkt. 4.2 ret til at (1) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser som forsinkelsen vedrører, (2) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til Køber, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (3) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

4.6 Det solgte forbliver Scanseason A/S’ ejendom indtil hele købesummen inklusive evt. rentetilskrivninger er betalt (ejendomsforbehold).

4.7 Køb på kredit ud over den i pkt. 4.1 anførte kredit kan gives, hvis der er truffet skriftlig aftale herom, og i så fald gælder det i pkt. 5 angivne.

4.8 En forudsætning for kreditaftale efter pkt. 4.1 og pkt. 5.1 er, at Køber oplyser selskabsnavn og selskabsform, CVR-nr., adresse, postnr., by, tlf.nr. og bankforbindelse. Ved personligt drevne virksomheder skal Køber også oplyse indehavers fulde navn og seneste privatadresse.

 

5. KØB PÅ KREDIT

5.1 Scanseason A/S kan yde Køber kredit på betaling, såfremt der er truffet særskilt skriftlig aftale herom.

5.2 Såfremt køber er ydet kredit, skal enhver adresseændring straks meddeles skriftligt til Scanseason A/S.

5.3 Øvrige vilkår for kreditaftalen angives i samhandelsaftalen mellem køber og Scanseason A/S.

5.4 Det solgte forbliver Scanseason A/S’ ejendom indtil hele købesummen inklusive evt. rentetilskrivninger er betalt (ejendomsforbehold).

 

6. LEVERING OG FRAGTGRÆNSER

6.1 Prisen for leverancer i Danmark, afhænger af ordrens størrelse pr. sending således:

Ordrer over 5.000 kr. ekskl. moms pr. sending, leveres fragtfrit.

Ordrer mellem 2.500 kr. og 4.999 kr.  ekskl. moms, tillægges fragt og håndtering 100 kr. pr. sending.

Ordrer under 2.499 kr.  ekskl. moms tillægges fragt og håndtering 175 kr. pr. sending.

6.2 Eksportordrer leveres AB fabrik ved levering på paller. Eksportordrer tillægges 30 EUR / 225 kr. ved pakkelevering pr. sending

6.3 Levering sker til Købers forretningssted, som er opgivet til Scanseason A/S eller til en af Køber udpeget plads, såfremt dette er skriftligt aftalt.

6.4 På produktionsordrer og ordrer på specielt fremstillede varer, forbeholder Scanseason A/S sig ret til en kvantumsafvigelse på +/- 10%.

6.5 Der tages forbehold for rimelige tolerancer med hensyn til dimensioner, bredde og længde, +/- 10 mm, godstykkelse og kvantum +/- 10 %. Produktionsordrer hvor antallet af produkter inden for sin art er under 25.000 stk. dog +/- 25 % på mængden. Folieordrer +/- 10 %. Ordrer under 500 kg. dog +/- 25 % på mængden. Der tages ved alle ordrer forbehold for en vis variation i farvenuancer.

6.6 Scanseason A/S har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre andet er skriftligt aftalt.

6.7 I tilfælde af forsinkelser, restordre eller udsolgte varer, bestræber vi os på hurtigst muligt at informere dig herom, og hvad vi kan gøre i sagen.

6.8 Bestilles et produkt som viser sig at være udsolgt eller udgået af sortimentet, vil ordren blive gennemført uden dette produkt, såfremt ordren indeholder bestilling af andre produkter, som ikke er udsolgt eller udgået af sortimentet.

 

7. LEVERINGSTID

7.1 Scanseason A/S bestræber sig på, at ordrer afgivet inden kl. 14:00 leveres indenfor 2 arbejdsdage. Vi kan dog ikke garantere dette, og kan derfor ikke holdes ansvarlige, måtte der gå mere end 2 arbejdsdage Ønskes andet leveringstidspunkt, skal dette aftales skriftligt. For udenlandske kunder skal påregnes mere end 2 leveringsdage 

7.2 Såfremt der foreligger en ordrebekræftelse fra Scanseason A/S, er det leveringstidspunktet angivet i denne, der er gældende.

7.3 Såfremt Scanseason A/S’ rettidige levering hindres af omstændigheder som beskrevet i pkt. 9 (force majeure), udskydes tidspunktet for rettidig levering med et tidsrum svarende til hindringens varighed. Dog skal begge parter skriftligt og ansvarsfrit kunne annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 30 dage.

7.4 Såfremt Scanseason A/S’ rettidige levering hindres af omstændigheder der skyldes Købers forhold, udskydes tidspunktet for rettidig levering med et tidsrum svarende til hindringens varighed.

7.5 Hvis Scanseason A/S undlader at levere produkter eller tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Køber er uden ansvar for, og levering ikke sker inden rimelig frist på mindst 30 dage, kan Køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen uden varsel ved skriftlig meddelelse til Scanseason A/S. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

7.6 Hvis Scanseason A/S undlader at levere specielt fremstillet produkter senest 90 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Køber er uden ansvar for, og levering ikke sker inden rimelig frist på mindst 90 dage, kan Køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen uden varsel ved skriftlig meddelelse til Scanseason A/S. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 

8. KONSTATERING AF MANGLER OG REKLAMATION

8.1 Ved levering er Køber forpligtet til straks at kontrollere det leverede, og skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen skriftligt reklamere over for Scanseason A/S i tilfælde af konstaterede fejl eller mangler, med behørig billeddokumentation herfor og med beskrivelse af hvilke konstaterede fejl og mangler, der er tale om samt anføre, hvilke beføjelser som Køber mener sig berettiget til.

8.2 Såfremt Køber i anledning af synlige fejl eller mangler, som er, eller burde være opdaget ved leveringen, undlader at reklamere som angivet i pkt. 8.1, fortabes adgangen til at gøre fejlen eller manglen gældende.

8.3 Såfremt der påvises, mangler ved det leverede, er Scanseason A/S berettiget og forpligtet til efter eget valg at foretage om-levering, eller såfremt det er muligt at afhjælpe manglen.

8.4 Enhver henvendelse eller aftale vedrørende reklamation kan kun med bindende virkning for Scanseason A/S indgås med selskabets direktør Lars Galvit og kun ved fremsendelse af en e-mail på e-mailadresse lg@scanseason.dk med de i pkt. 8.1 angivne oplysninger.

8.5 I tilfælde af synlige fejl og mangler ved det leverede, som er opstået i forbindelse med transporten, er Køber forpligtet til at underrette den pågældende transportør og tillige sikre sig, at chaufføren på fragtsedlen noterer og kvitterer for de konstaterede fejl og mangler.

8.6 Ethvert krav, udover hvad der følger af pkt. 8.3, f.eks. krav om ophævelse, prisnedslag, erstatning for såvel direkte som indirekte tab, er Scanseason A/S uvedkommende, medmindre køber godtgør, at der foreligger grov uagtsomhed fra Scanseason A/S’ side.

 

9. PRODUKTANSVAR

9.1 Scanseason A/S er alene ansvarlig for personskade og tingsskade i det omfang, det følger af ufravigelig lovgivning, herunder lov om produktansvar, lov nr. 371 af 7. juni 1989, med eventuelle ændringer, jf. EF-direktiv (ADIR 1985,374).

9.2 I den udstrækning Scanseason A/S måtte ifalde produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at skadesløs holde Scanseason A/S i samme omfang, som Scanseason A/S’ ansvar er begrænset i pkt. 12.

 

10. FORCE MAJEURE

10.1 Parternes forpligtelser i henhold til nærværende salgs- og leveringsbetingelser og i henhold til en eventuel indgået aftale består kun under forudsætning af, at opfyldelsen af forpligtelserne ikke hindres, eller gøres urimeligt vanskelige eller bekostelige som følge af forhold, der ligger uden for parternes kontrol, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse kunne forudse herunder men ikke udtømmende mobilisering, krig, blokade, oprør, hærværk, terror, oversvømmelser, energikrise, brand, maskinskade, epidemier, pandemier, statsindgreb, herunder ind- og udførselsforbud, indførelse af deponeringsordninger, konflikter, arbejdsstridigheder, herunder konflikter hos Scanseason A/S.

10.2 Bestemmelsen i pkt. 10.1 finder tillige anvendelse i tilfælde af forsinkede, mangelfulde eller manglende leverancer fra underleverandører, som skyldes de i bestemmelsen nævnte forhold.

10.3 Såfremt en af parterne vil påberåbe sig force majeure, skal vedkommende part uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part derom.

 

11. RETURNERING

11.1 Scanseason A/S modtager kun leverede varer retur efter forudgående skriftlig aftale, samt vedlagt kopi af fakturaen, og kun hvis det leverede returneres ubrugt og ubeskadiget og i original emballage senest 14 dage efter levering. Sæsonvarer kan ikke returneres.

11.2 Varer der er hjemtaget og/eller fremstillet specielt, kan ikke returneres.

11.3 Returnering sker for Købers regning og risiko.

11.4 Køber krediteres det fulde beløb eksklusive fragt- og ekspeditionsgebyr.

 

12. ANSVARSBEGRÆNSNING OG ANSVARSFRASKRIVELSE

12.1 Scanseason A/S’ mangelsansvar og produktansvar er begrænset til det i pkt. 8 og 9 anførte.

12.2 Scanseason A/S’ erstatningsansvar over for Køber kan aldrig overstige et beløb svarende til fakturabeløbet for den solgte leverance. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Scanseason A/S har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

12.3 Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget fraskriver Scanseason A/S sig alt ansvar for ethvert indirekte tab, herunder drifts, tids- og avancetab samt tab af goodwill.

12.4 Scanseason A/S og Køber er gensidigt forpligtede til skriftligt at underrette hinanden om erstatningskrav, der rejses af tredjemand mod en af parterne vedrørende en af nærværende betingelser omfattet leverance.

 

13. FORTROLIGHED

13.1 Køber må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Scanseason A/S’ erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Køber må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Scanseason A/S’ fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Køber skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3 Købers forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

 

14. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

14.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, vareprøver og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Scanseason A/S.

14.2 Det i pkt. 14.1 anførte gælder ligeledes for alle produkter, vareprøver og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, som vises på Scanseason A/S’ website scanseason.dk.

14.3 Hvis leverede produkter krænker tredjemands immaterielle rettigheder, skal Scanseason A/S for egen regning enten (1) sikre Køber ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (2) ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, (3) erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller (4) tilbagekøbe de krænkende produkter til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 15 % pr. år siden leveringen. Køber har ikke andre rettigheder i anledning af produkters eller tilknyttede ydelsers krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder.

 

15. SKRIFTLIGE AFTALER SOM AFVIGER FRA SALGS- og LEVERINGSBETINGELSER

15.1 Skriftlige aftaler eller andet som afviger fra nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og som Køber ønsker at indgå med Scanseason A/S, skal for at være gyldige indgås direkte med selskabets Adm. direktør Lars Galvit på dennes e-mailadresse lg@scanseason.dk

 

16. RETTEN TIL AT FREMVISE PRODUKTER MED LOGOTRYK

16.1 Da vi hos Scanseason A/S er beærede over hver eneste kunde og meget stolte af at de har valgt os som deres leverandør, forbeholder vi os retten til at fremvise udvalgte kunders produkter med logotryk samt anvende udvalgte kunder som reference. Såfremt dette ikke ønskes, skal det blot meddeles skriftligt. Såfremt vi bliver gjort opmærksom på dette efter salgsmateriale er udgivet, vil vi sørge for, at det fremadrettet vil være fjernet i senere udarbejdet salgsmateriale. På messer eller på hjemmesiden vil Scanseason A/S relativt hurtigt kunne fjerne fremviste logo varer eller referencer. Ved accept af vores salgs- og leveringsbetingelser gives der accept til ovenstående.

 

17. LOVVALG OG VÆRNETING

17.1 Enhver tvist herunder i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret, der tillige anvendes ved afgørelse af spørgsmål om den formelle fremgangsmåde ved salgsgenstandens undersøgelse, eventuelt frister for undersøgelsen, og hvilke forholdsregler der skal træffes, såfremt varen afvises. Dog skal reglerne i den internationale købelov »Convention on Contracts for the International Sales of Goods« ikke finde anvendelse med mindre dette særskilt er aftalt med internationale kunder uden for Skandinavien.

17.2 Københavns Byret skal danne værneting for enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel.

 

18. PERSONDATAPOLITIK

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr., mailadresse og CVR-oplysninger.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Scanseason A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med data behandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på https://scanseason.dk er CFO Lene Heede Sørensen, Scanseason A/S.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: scanseason@scanseason.dk.